van bestuur en fractie

Verslag overleg bestuur – fractie - wethouder

April 2016  Door: Jan Borkent

In het bestuur spraken we af met enige regelmaat over wat ontwikkelingen te publiceren.  Daarnaast  stellen we het zeer op prijs als leden of belangstellenden nieuws of ideeën  inbrengen met als doel  deze in het bestuur te laten bespreken  en/of te publiceren.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt bij toerbeurt in één van de dorpshuizen van de gemeente gehouden. Dit  jaar was het de beurt aan Ten Post: een mooi multifunctioneel dorpshuis dat door enthousiaste  vrijwilligers wordt gerund.  De opkomst was helaas niet best. Naast bestuur en fractie was er nog een lid aanwezig. Wat kan het  bestuur doen om leden wat meer te betrekken bij het afdelingsgebeuren?  Er gebeurt  in de  komende tijd nogal wat, zoals de gemeentelijke herindeling, de formulering van een actieplan  Duurzaamheid en de landelijke verkiezingen van 2017. Het zou mooi zijn als de leden hun inbreng  willen hebben  bij dit soort onderwerpen. Het bestuur dreigde incompleet te worden door  het vertrek van Harry Morselt. Hij heeft in de  laatste bestuursvergadering aangegeven vooralsnog als penningmeester in het bestuur te blijven  functioneren. Een zorg minder. Helma Overeem en Harry Morselt gaat functioneringsgesprekken houden met de fractieleden en de  wethouder. Een nieuw fenomeen binnen GroenLinks.  We zijn benieuwd naar de ervaringen. Op  ledenvergaderingen wordt hierover gerapporteerd. 

Jaarplan 2016

Het jaarplan is goedgekeurd en omvat meerdere noodzakelijke en nuttige activiteiten, zoals: Overleg met GroenLinks Groningen om te praten over zaken als de gemeentelijke herdeling  per 1 janauri 2019: hoe kun je als gescheiden afdelingen voorsorteren op een samengaan?   Denktankbijeenkomsten. De eerstvolgende wordt in jun igeorganiseerd en gaat waarschijnlijk  over het AZC, niet over de vraag of, maar over hoe. GroenLinks wil uitdragen het belangrijk te  vinden dat  de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en bijdragen aan de discussie  over hoe de bewoners van het AZC zich hier thuis kunnen voelen.  In het najaar zijn er nog twee denktankbijeenkomsten met als mogelijke thema’s de  gemeentelijke herindeling en de Duurzaamheidsvisie.  In juni wordt een fietstocht binnen de gemeente voor leden en geïnteresseerden met  aanhang georganiseerd. Er komt binnenkort een aankondiging en uitnodiging.  Ook het  bestuur en de fractie van Groningen worden uitgenodigd.  

Verkiezingscampagne

Op 19 maart was de landelijke aftrap voor de verkiezingen van de komende 2 jaar: landelijk (maart  2017) en gemeenten. Die van de nieuwe gemeente Gron ingen, inclusief Ten Boer, vindt plaats in  november 2018. Elke afdeling wordt geacht een campagneleider ter benoemen voor de komende   twee jaar. De campagneleiders worden landelijk geschoold; de eerstvolgende bijeenkomst is in juni.  Wie meldt zich bij het bestuur als gegadigde?  Het bestuur wil nagaan of samenwerking met de afdeling Groningen nuttig kan zijn.  Het bestuur streeft ernaar eind  2016 een campagneplan klaar te hebben en een commissie in te  stellen die verantwoordelijk wil zijn voor de uitvoering in de periode januari – maart 2017.

Referendum Oekraïne Een aantal leden heeft op 2 april geflyerd op het Koopmansplein en gepoogd mensen ervan te  overtuigen te gaan stemmen en ja te stemmen. Andere partijen zijn niet gesignaleerd in  publiciteitsactiviteiten. De ervaringen waren vrij goed; mensen reageerden positief en waren vaak  bereid tot een gesprek. Duidelijk werd dat de keuze moeilijk is en de informatie via de media  verwarring zaaiend.