Uitgelicht

Jeugdzorg

GROENLINKS Ten Boer organiseerde: 

Maandag 15 december 20.00 uur

Ledenbijeenkomst over het thema: "Veranderingen in de zorg". 

Verslag van deze avond.

 

Denktankbijeenkomst over de zorg

GroenLinks Ten Boer

15 december 2014

We hebben de draad weer opgepakt. Met deze eerste denktankbijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen steken we de koppen weer bij elkaar om inhoudelijk te spreken over verschillende onderwerpen. En het gaat ergens over, we zitten met twee leden in de raad en leveren bovendien een wethouder. Voor hen is het belangrijk goed contact te hebben met de achterban, zodat de keuzes waar ze voor komen te staan weloverwogen gemaakt kunnen worden.

Het thema van vandaag, ‘de zorg’, trok 11 leden en 2 belangstellenden. Belangstellend of geïnteresseerd en soms ook betrokken was eigenlijk iedereen. Onder de indruk ook van alle implicaties die met de decentralisatie van de zorg gepaard gaan.

Aan het woord is Mirjam, zij is ons raadslid met zorg in de portefeuille. Vindt het belangrijk om juist ook in deze setting feedback te krijgen. Er is al een route via de sociale media, maar dit is zeker zo belangrijk.

De veranderingen in de zorg zijn gevolg van nieuwe wetgeving; Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Passend Onderwijs en de Participatiewet. In de uitvoering is een belangrijke rol toebedeeld aan de Deel en de van daaruit werkende dorpscoaches. Tot nu toe veel op het vlak van de WMO, maar ook de nieuwe taken komen ook vooral neer op de dorpscoaches. Naar aanleiding van vragen geeft Mirjam aan dat dat echter professionals zijn met bijvoorbeeld een orthopedagogische achtergrond. Via keukentafelgesprekken onderzoeken zij de noodzaak, cliëntwensen en mogelijkheden voor alternatieven, zoals mantelzorg vanuit het eigen netwerk. Ze overleggen met hun netwerk van zorgverleners over wat het beste is. Voor mensen met een hulpvraag zijn er twee routes; via de dorpscoach of via de huisarts. Nog niet alle gesprekken zijn gehouden, dat loopt nog door tot in 2015.

In april 2014 is een werkgroep ingesteld met leden van iedere partij; vanwege de hoge druk moest er een klein en slagvaardig team zijn die voorbereidingen zouden doen. Behalve dat het allemaal in korte tijd anders moet, moet er ook fors worden bezuinigd.

Er is in Ten Boer voor gekozen om vooral op de kosten van de Huishoudelijke Hulp 1 te besparen. GroenLinks heeft zich hard gemaakt voor een regeling waarbij zij die deze hulp nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen, toch deze hulp kunnen krijgen. En om de werkgelegenheid in deze sector niet onnodig nog meer onder druk te zetten is er geregeld dat mensen die niet meer in aanmerking komen voor vergoeding van deze zorg, als ze dat willen, hun eigen hulp kunnen inhuren. Ook heeft Ten Boer een beroep gedaan op het fonds van de overheid van waaruit middels dienstenchecks een tegemoetkoming in de kosten mogelijk gemaakt moet worden.

Dagbesteding is een andere post waarop mogelijk een besparing te realiseren is. Ook hier staat GroenLinks voor zorgvuldigheid. In Ten Boer is er geen aanbod en daardoor gaat er veel geld zitten in het vervoer van personen naar de aanbieder, dat kunnen we besparen door aanbod in ons eigen dorp te realiseren. Maar GroenLinks wil eerst weten wat de reden is van gebruikers om naar een bepaalde plek of instelling te gaan.

Er is een regeling voor onafhankelijke cliëntondersteuning, deze dienst wordt verzorgd door MEE Groningen. Er maken weinig mensen gebruik van deze ondersteuning, die naar het oordeel van GroenLinks ook niet genoeg onder de aandacht gebracht wordt; dat moet dus beter.

GroenLinks heeft via een amendement the right to challenge weten te introduceren. Het is een instrument dat in Engeland haar nut meer dan bewezen heeft als het gaat om het stimuleren van burgerparticipatie. In het kort komt dit ‘recht’  er op neer dat burgers de gemeente kunnen uitdagen als ze vinden dat ze iets beter en goedkoper kunnen doen of organiseren. Als dat klopt, dan mogen ze het op hun manier doen. Met dit recht laat je als overheid zien dat je serieus werk maakt van de burgerparticipatie. Mirjam geef een voorbeeld van een bibliotheek in een plaatsje in Engeland, waar men zich heeft ingezet om vooral de sociale functie ervan te behouden en uit te breiden.

De aanwezigen bespreken de mogelijkheden van dagbesteding in Ten Boer. Opgemerkt wordt dat allerlei zorgaanbieders, ook elders, degelijke diensten graag willen bieden. En dat is niet altijd omdat ze er goed in zijn; personeelsbehoud is ook vaak een belangrijke reden.

Volgend jaar is het overgangsjaar voor de zorg. Gemeentes in Groningen zullen veelal samen optrekken in de komende jaren, in ieder geval tot en met 2017. De grootste veranderingen (zoals de PGB’s) vallen pas in 2016. Voor GroenLinks is het PGB belangrijk, omdat men dan zelf de regie heeft.

In het hele zorgdossier is ook privacy erg belangrijk; voorgesteld om er een avond over te organiseren en daarbij deskundigen en patiëntenorganisaties uit te nodigen..

Zijn er nog wat vragen, zoals ‘waarom zijn de mensen die afhankelijk zijn van zorg zo slecht geïnformeerd?’ Annie geeft aan dat de kwaliteit en het moment van informeren vooral veroorzaakt is doordat gemeenten laat de informatie kregen. Met de persoonlijke (keukentafel-) gesprekken wordt in ieder geval maatwerk geleverd.

Op de vraag of er leegstand dreigt voor Bloemhof geeft Annie aan dat niet precies te weten, er staan al wel enkele kamers leeg. De gemeente gaat alleen over de zorg voor mensen die thuis wonen.

Wat gebeurt en na een flinke ziekenhuisopname? Annie geeft aan dat het mooi zou zijn als het ziekenhuis contact legt met de Deel, die dan de zorg kan organiseren. De insteek is dan vooral zorg vanuit de directe omgeving/ uit het eigen netwerk. Er komt ook nog een Participatiewet overheen. Dat kan er op neer komen dat men het allemaal zelf moet gaan regelen. En dat terwijl er heel lang gepamperd is, er is geen tijd om geleidelijk te wennen. Deze wet is echt bezuiniging gedreven en niet vanuit een visie.

Harde GroenLinks punten zijn bijvoorbeeld de wachtlijsten; als gevolg van de overgang mogen er geen wachtlijsten ontstaan! Mirjam vult aan dat je in een groot domein als de zorg moet kiezen, wat haar betreft zijn dat vooral de PGB en zorg voor privacy. Inzet van vrijwilligers kan wat dat betreft kritisch zijn.  De verschillen in onze raad, met de andere partijen, zijn overigens maar klein.

Er wordt nog gevraagd of de dorpscoaches goed zicht hebben op de hulpvraag? Annie geeft aan dat de eerste slag is dat er vanuit de verschillende administraties informatie wordt verzameld om keuzes te maken en er wordt gewerkt op aanvraag. Op dit moment is nog weinig tijd om zelf actief de boer op te gaan, maar bij de dorpentoer werd door de dorpscoaches wel de drempel laag gehouden; bel maar als er wat is. Behalve de dorpentoer, die goed bezocht werden, is er een heel communicatieprogramma. Wie nu zorg heeft, heeft dus 1 op 1 een gesprek met de dorpscoach. Nieuwsuur en de media zijn feitelijk ‘stoorzender’ met berichten over hoe slecht het zou gaan. Voorlopig is het overigens ook geen helder verhaal, het is gewoon complex.

Onder het genot van een glaasje en een hapje praten de aanwezigen nog geruime tijd door over een breed scala aan onderwerpen; dit smaakt naar meer! Het voornemen is om volgend jaar 4 of 5 van deze bijeenkomsten te organiseren. Aan allen de oproep om vooral ook (weer) iemand mee te nemen.

 

Er zijn nog een paar mededelingen.

  • Volgend jaar maart zijn er Provinciale verkiezingen. Belangrijk voor het Provinciale Bestuur, maar ook voor de Eerste Kamer. We willen ons dan weer goed profileren, in januari stellen we een kleine campagne commissie samen en we hopen op ruime medewerking bij de verschillende acties.
  • Bijzondere ALV is op 6 februari 2015
  • Volg voor het dagelijks werk van fractie en wethouder ons Twitter- en/of Facebookaccount of de weblogs anniepostma.nl en mirjamisidora.wordpress.com