vuurwerk

Vuurwerk op de agenda, maar niet in de raad

De laatste vergadering van 2016 vindt plaats op 21 december. De belangrijkste punten waren de Najaarsnota, het lokaal gezondheidsbeleid, het verduurzamen van inkopen en aanbesteding en natuurlijk op verzoek van GroenLinks: vuurwerk.
Raadslid Theo de Wit doet verslag.

1. Onderzoek naar de behoefte van vuurwerkvrije zones in Ten Boer.

Op verzoek van Mirjam werd de brief van het college besproken. Vuurwerkvrije zones worden in Ten Boer als niet haalbaar beschouwd. maar een vuurwerkshow, die mensen bij elkaar brengt op een veilige plaats, is voor alle raadsleden de moeite waard. Er is geld begroot voor nieuwjaarsactiviteiten in alle dorpen. Het college wil graag overleggen met Verenigingen van Dorpsbelangen om vuurwerkshows te organiseren. Beter om te reguleren dan te verbieden, is het motto. GroenLinks is ook meer van verleiden dan verbieden, maar de overlast  van knalvuurwerk wordt wel erg groot. Alle fracties beaamden dat handhaving zich vooral moet richten op het te vroeg afsteken van knalvuurwerk.  Mirjam verzocht het college om zich niet te beperken tot het dorp Ten Boer, maar ook in de  andere dorpen iets aan de overlast te doen.

2. Najaarsnota 2016.

De raad toonde zich tevreden over de resultaten tot nu toe. We herhaalden ons verzoek om extra aandacht te besteden aan de ‘onderuitputting’ (er blijft geld over) van het budget voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein.
Zijn gemeenten efficiënter dan het rijk? Worden de mensen, die het nodig hebben, onvoldoende geïnformeerd? Komen de aanvragen misschien later (in 2017)?
Gelukkig worden er overschotten in reserve gehouden voor aanvragen later.

3. Ruimte voor een asielzoekerscentrum achter de hand houden.

Het college stelt voor om de locatie aan de Stadsweg, nabij de tijdelijke locatie van Innersdijk, achter de hand te houden voor vestiging van een AZC.
De raad vindt het een prima voorstel. Wel vragen verschillende fracties om alle belanghebbenden, omwonenden, vrijwilligers en andere burgers, goed te informeren. Annie deelt mee dat alle vrijwilligers en andere betrokkenen via een persoonlijke mail benaderd zijn. Ook alle andere communicatiekanalen van de gemeente zijn of worden voor dit doel benut. De raad is tevreden.

4. Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer in 2017

De raad gaat akkoord met het voortzetten van het bestaande beleid. Wij dringen aan om schoolzwemmen als belangrijk speerpunt  op te nemen. Schoolbesturen gaan hier weliswaar over, maar een duwtje in deze richting kan geen kwaad. Als neveneffect kan de positie van het zwembad hierdoor versterkt worden. De hele raad steunt dit idee. 

5. Inkoop en aanbestedingsbeleid Ten Boer

Het college stelt voor om een nieuw inkoop-en aanbestedingsbeleid vast te stellen en deel te nemen aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
Wij als GroenLinks fractie steunen de keuze om deel te nemen aan het manifest MVI. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen geven we aan dat we duurzame ontwikkeling serieus nemen. Zowel energie-efficiëntie als het sluiten van kringlopen zijn belangrijke elementen van ecologische duurzaamheid. Bevorderen van werkgelegenheid in de regio en verbeteren van kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt passen bij de twee andere duurzaamheidelementen: sociaal en economisch. De voorgestelde manier van duurzaam inkopen heeft als extra voordeel dat we kijken naar de hele keten van aankoop, via gebruik en verbruik naar afdanken. Goed zicht op alle fasen bevordert ook de efficiëntie: niet alleen de inkoopkosten zijn belangrijk, ook wat erop volgt brengt kosten met zich mee.
De voorgestelde afstemming met de gemeente Groningen lijkt gegarandeerd. Het geeft zekerheid over de toekomstige positieve effecten van het voorgestelde beleid.
De CU ondersteunt ons pleidooi. Ook andere fracties steunen het voorstel.

6. Rapport Rekenkamercommissie Qua Vadis.

Het rapport van de rekenkamercommissie over demografische ontwikkelingen laat zien dat er een grote kans op is dat we een krimpgebied worden. De gegevens die in het rapport staan werden al gebruikt bij het maken van de woonvisie.
Alle fracties vragen het rapport te gebruiken bij de herindelingsonderhandelingen. Misschien is onze herindeling met de gemeente Groningen een rem op de  krimp, maar dat is allerminst zeker.
De raad en het college nemen de aanbevelingen over.

7. Jaarafsluiting.

Na de besluitvorming over een paar juridische puntjes, kijkt de burgemeester op het jaar 2016 terug: Er is veel ter tafel gekomen en er zijn stappen gezet: de artikel 12 status is tot een goed einde gebracht; de saneringsbegroting krijgt zijn effecten, het AZC is goed behandeld. De herindeling  ligt op koers en het gasdossier is een blijvend gevecht gebleven (en zal dat wel blijven).
Hij wenst Ten Boer een voorspoedig 2017. Daar sluit eenieder zich bij aan.