Theo de Wit
Theo de Wit

Afvalbeheerplan "Minder afval, meer grondstoffen"

Het nieuwe afvalstoffenplan "Minder afval, meer grondstoffen"

GroenLinks steunt de ambitieuzere doelstellingen van het Rijk: we moeten naar een circulaire economie. Voor afval betekent dat: afval moet weer grondstof worden. We staan dan ook achter de doelstelling dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval  hergebruikt wordt en dat de hoeveelheid restafval daalt naar 100kg per inwoner daalt.  Nu is dat nog ruim 200 kg. We steunen de inspanning die onze gemeente wil plegen om burgers te bewegen aan afvalpreventie te doen.

De voorgestelde prikkels zijn: betere voorzieningen, gecombineerd met communicatie-activiteiten. De meest effectieve manier om mensen aan te zetten tot milieuvriendelijk gedrag zijn echter financiële prikkels. Die komen in het voorstel niet voor. De verwachte effecten van de voorgestelde maatregelen zijn onvoldoende om de restafval- doelstelling voor 2020 te halen.
Daar is dus meer voor nodig. Misschien kan extra communicatie-inspanning helpen om meer GFT uit de grijze bak te houden. Het stimuleren van zelfcomposteren kan het aantal ton op te halen GFT verminderen. Compostvaten aanbieden tegen gereduceerde prijs kan hierbij helpen.

Vraag: waarom alleen subsidie op compostvaten bij de ‘variant Diftar ‘ en niet bij ‘ extra impuls’? Antwoord: vermindering GFT aanbod is niet zo’n punt. GFT vaten werken ook niet zo goed’. Dan blijf je met de vraag zitten: waarom bij  invoeren van Diftar wel?

Om de 100kg/inwoner wel te bereiken is een maatregel als Diftar nodig  (gedifferentieerd tarief, betalen per kg). Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat we dan in ieder geval in de buurt kunnen komen van de beoogde 100kg restafval per inwoner. En dan het draagvlak voor de ‘extra impuls’ (een aantal extra voorzieningen om scheidingsgedrag te verbeteren) en ’Diftar’. Zeker, uit een enquête onder bewoners blijkt: ‘extra impuls’ scoort hoog. Dit lijkt ons begrijpelijk: immers scheiden wordt gemakkelijk gemaakt en het lijkt geen extra kosten met zich mee te brengen. Diftar is lastiger en het is onbekend. Toch geven deze enquêtecijfers aan dat evenveel mensen het er mee eens zijn dat het een goed  principe is als het aantal mensen dat vindt dat het geen goed principe is. In de enquête is overigens geen melding gemaakt van de effecten voor het milieu van de twee soorten beleidsmaatregelen. Invoering van Diftar heeft in andere gemeenten niet geleid tot hogere kosten en tot extra ‘afvaltoerisme’.Het zal duidelijk zijn dat wij kiezen om over te gaan op diftar in deze planperiode, zeker als de gemeente Groningen er in deze periode ook toe besluit.

We vragen daarom ook: wat gaat het college doen als Groningen besluit tot invoering van Diftar over te gaan? Hierop antwoordde het college: als Groningen tot invoer van diftar besluit  bespreken we de nieuwe situatie opnieuw in de raad. De "extra impuls" is dan een noodzakelijk onderdeel van de invoeringsstrategie. Met deze toezegging hebben we ingestemd met het voorstel. Aan de andere fracties vroegen we: wat vinden jullie ervan dat de milieudoelen nagenoeg zeker niet bereikt worden met de variant ‘extra impuls’? Er kwam een verrassend antwoord van AB: "Nee". Wat dat betekent  weten we niet. Andere fracties  hielden helemaal hun mond…