Motie The right to challenge

Motie Het recht om de gemeente uit te dagen.

Motie

Het recht om de gemeente uit te dagen (The right to challenge)

De Raad van de gemeente Ten Boer, in vergadering bijeen op 29 oktober 2014, besprekende het beleids- en uitvoeringsplan vernieuwing Sociaal Domein gemeente Ten Boer,

Constaterende dat

- met de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) een beroep wordt gedaan op inzet, eigen regie en participatie van burgers om de zorg beter en dichterbij mensen te organiseren,

- burgerparticipatie hoog op de agenda staat in de gemeente Ten Boer,

- er voor buurt/wijkbewoners vaak hoge drempels zijn om een initiatief in de eigen omgeving op het maatschappelijk terrein te ontplooien,

- Het recht om de gemeente uit te dagen vastgelegd is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,

- dit uitdagingsrecht bestaat uit het recht van buurtbewoners om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze zorg of andere gemeentelijke taken in hun buurt/wijk beter kunnen organiseren en uitvoeren dan de gemeente,

- het op meerdere beleidsterreinen (Jeugdwet, Participatiewet, maar ook het beheer van openbaar groen of sportvoorzieningen) denkbaar en wenselijk is dat burgers en maatschappelijke initiatieven met innovatieve plannen komen,

Overwegende dat

- het mogelijk maken van burgerinitiatieven een logisch onderdeel is van burgerparticipatie,

- het uitdagingsrecht voor buurt/wijkbewoners één van de middelen is om te laten zien dat de gemeente burgerparticipatie serieus neemt,

- er voorwaarden bepaald moeten worden waaronder inwoners en maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van het beleid betrokken kunnen worden,

- inwoners actief op de hoogte gebracht moeten worden van het recht om de gemeente Ten Boer uit te dagen, wil het een succes worden,

Roept het college van B&W op

- om op korte termijn met een voorstel te komen hoe het recht om de gemeente uit te dagen ingezet kan worden op beleidsterreinen zoals de Jeugdwet, Participatiewet en Beheer 

openbare ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van GroenLinks

Mirjam Isidora